PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN POPPY

 

Dit Privacy- en Cookiebeleid van Poppy omvat zowel het privacybeleid als het gebruik van cookies.

 

Datum laatste herziening: 15/01/2018

 

Poppy Mobility NV hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en neemt haar verantwoordelijkheden inzake de veiligheid van persoonlijke gegevens van klanten zeer serieus.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Poppy Mobility NV (hierna: “Poppy”)

Maliestraat 50

1050 Elsene

Ondernemingsnummer: BE0681505370

1.  TOEPASSINGSGEBIED

Alle woorden met hoofdletter die niet in dit document zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als aangegeven in de Algemene Voorwaarden van Poppy (de “Algemene Voorwaarden”).

 

Zoals gebruikt in dit privacy- en cookiebeleid (het “Beleid”), omvatten de termen “gebruiken” en “verwerken” van Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) het toepassen van statistische of andere analyses op de persoonlijke gegevens en het gebruiken en behandelen van persoonlijke gegevens op welke wijze dan ook, met inbegrip maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, beoordelen, wijzigen, verwijderen, gebruiken, combineren, bekendmaken en overdragen van informatie binnen de organisatie van Poppy of bij onze internationale gelieerde ondernemingen.

 

De bepalingen van dit Beleid beheersen het gebruik van de Applicatie. Zij bevatten belangrijke informatie over de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens door Poppy via de Applicatie. Door gebruik te maken van de Applicatie en uw persoonsgegevens te delen, stemt u uitdrukkelijk in met de manier waarop Poppy uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, met inbegrip van cookies, zoals uiteengezet in dit Beleid. Als u niet instemt met enige bepaling in dit Beleid, verzoeken wij u de Applicatie niet te gebruiken.

 

Poppy (“wij” of “ons”) heeft dit Beleid opgesteld om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en procedures betreffende de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van Persoonsgegevens die wij ontvangen van de Gebruikers van de Applicatie. Dit Beleid geldt voor alle Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via de Applicatie.

2.  WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Poppy verzamelt en verwerkt twee types van gegevens: (i) gegevens die Gebruikers aan ons verstrekken, en (ii) gegevens betreffende het gebruik van de Applicatie door de Gebruikers (samen de “Persoonsgegevens”). Persoonsgegevens hebben de betekenis zoals in de toepasselijke Belgische en Europese wetten.

Als u beslist om bijkomende Persoonsgegevens toe te voegen of te verstrekken in uw persoonlijke instellingen, verleent u Poppy uitdrukkelijk toestemming om deze bijkomende Persoonsgegevens te gebruiken conform dit Beleid.

 

(i)              Gegevens die u ons verstrekt:

Account:

Als u intekent op de Applicatie en een Account aanmaakt, uw publieke profiel invult, een voertuig boekt, een voertuig gebruikt, ons een e-mail stuurt of met onze klantenservice communiceert, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde identificeerbare gegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsgegevens, rijbewijs-id, identiteitskaart-id, rijgeschiedenis, bankrekening- of andere betalingsgegevens en andere persoonlijke gegevens zoals geslacht, leeftijd en andere demografische informatie. Door deze persoonlijke gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken, stemt u in met de verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de opslag van de persoonlijke gegevens door ons, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en dit Beleid.

 

Wij zullen aanvullende gegevens verzamelen die u beslist aan ons te verstrekken via uw Account, zoals foto’s, beschrijvingen van uw interesses, werkgerelateerde reisgewoonten, gesproken talen, wie u bent, waar u woont en het werk dat u uitoefent.

 

Daarnaast kunnen wij van de Gebruikers de nodige gegevens verzamelen om de wettelijk verplichte administratie bij te houden in de landen/regio’s waarin de Gebruiker of Poppy actief is.

 

Kredietkaartgegevens:

In het kader van het registratieproces voor uw lidmaatschap zullen wij uw kredietkaartgegevens vragen. Deze kredietkaartgegevens worden niet bewaard door Poppy en worden uitsluitend verwerkt door onze externe beveiligde betalingsprovider.

 

Correspondentie:

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of een ander lid van Poppy’s personeel, kunnen wij die correspondentie bijhouden en de nodige informatie verzamelen om uw vraag te classificeren, erop te reageren en in voorkomend geval een schending van onze Algemene Voorwaarden of dit Beleid te onderzoeken. Hoewel wij deze informatie niet gebruiken voor reclamedoeleinden, kunnen wij deze informatie wel gebruiken om potenti뿯½le problemen en trends te identificeren en op te volgen, en onze dienstverlening aan u aan te passen.

 

(ii)            Informatie over u die wij leren uit uw gebruik van de Applicatie:

Wij kunnen bepaalde niet-persoonlijke gegevens of samengevoegde gegevens over de wijze en de momenten waarop u de Applicatie gebruikt verzamelen of verwerken. Deze gegevens zijn doorgaans van technische aard (apparaatinstellingen en -gegevens, met inbegrip maar niet beperkt tot een ander type browser, besturingssysteem, toetsenbordtaal, beeldschermresolutie, IP-adres, locatie enz.) of zijn gedragsgebonden (uw handelingen op de Applicatie, met inbegrip maar niet beperkt tot onder andere de toegangstijden, de opgevraagde pagina’s, de uitgevoerde acties enz.). Zij worden gebruikt om statistische gegevens over het Gebruik van de Applicatie op te stellen.

 

Wij kunnen ook bijkomende gegevens verzamelen in verband met uw deelname aan eventuele promoties die wij aanbieden, en gegevens die u ons verstrekt wanneer u ons feedback geeft.

3.  Doel van de informatieverzameling

Poppy verzamelt de Persoonsgegevens uitsluitend met het oog op de volgende doeleinden:

 

1/ Wij vereisen bepaalde Persoonsgegevens om ons in staat te stellen uw boekingen voor een Voertuig op de Applicatie te verwerken en om u in staat stellen onze Voertuigen via de Applicatie te gebruiken.

2/ Naast het verzamelen van uw Persoonsgegevens om de Dienst als mobiliteitsprovider te kunnen leveren, kunnen wij uw Persoonsgegevens ook verzamelen en gebruiken voor het volgende:

 

a.    Gebruikerservaring verbeteren:

De opvolging van uw gebruik van de Applicatie zal ons in staat stellen onze Dienst af te stemmen op uw behoeften en de ge뿯½ploade gegevens betreffende uw profiel zoals voertuigreservatie, voertuiggebruik en betalingen te verwerken. Het stelt u in staat de Applicatie correct te gebruiken. Het biedt ons ook de mogelijkheid om meer te weten te komen over de gebruikersvoorkeuren en de algemene trends op de Applicatie teneinde de kwaliteit van de Applicatie te verbeteren en uw gebruikerservaring te personaliseren.

 

b.   Klantenservice bieden:

Wij voeren algemene klantenadministratie van uw Account uit door u specifieke informatie en diensten te bieden die enkel beschikbaar zijn voor geregistreerde Gebruikers, u mededelingen over de Applicatie te sturen (zoals komende veranderingen of verbeteringen), naast onze andere producten en diensten, en te reageren op uw vragen, uw verzoeken te behandelen of eventuele problemen op te lossen.

 

c.    Marketing uitvoeren:

Statistische of anonieme bezoekersgegevens over onze Gebruikers en het Gebruik van de Applicatie kunnen worden bekendgemaakt aan derden voor marketing-, advertentie- en promotiedoeleinden. Wij genereren anonieme statistieken over het (gebruik en de Gebruikers van de) Applicatie om de Applicatie te verbeteren of statistische gegevens te bezorgen aan derde partijen. Wij kunnen ook contact met u opnemen in verband met voor u aangepaste suggesties en informatie over gebeurtenissen en andere producten of diensten.

 

U kunt aangeven dat u geen marketingpromoties van Poppy en/of derde partijen en/of correspondentie via post/e-mail van Poppy wilt ontvangen, als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor enige van de hoger vermelde doeleinden. Als u geen commerci뿯½le communicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment uitschrijven uit dergelijke commerci뿯½le communicatie.

 

d.   Wettelijke en ethische vereisten naleven:

Wij kunnen de naleving van onze verplichtingen zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en ons Beleid verifi뿯½ren en fraude en inbreuken op de toepasselijke regels en regelgeving onderzoeken.

 

Wij zullen om uw toestemming vragen voor ieder gebruik van Persoonsgegevens voor een ander doel dan uiteengezet in dit Beleid. Zoals hoger vermeld, kunt u zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Door in te tekenen op de Applicatie erkent en aanvaardt u dat uw Persoonsgegevens en alle andere informatie die u verstrekt, met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens, beschikbaar zullen zijn in andere landen dan Belgi뿯½. In dat verband is het mogelijk dat de wetgeving van niet-Europese landen een minder strikte bescherming van uw gegevens garandeert.

 

4.  Bekendmaking aan derden

a.    Aan betalingspartijen

Poppy draagt bepaalde Persoonsgegevens, zoals gegevens over uw betalingsmethode en reis, over aan het kredietkaart- of bankkaartbedrijf dat de kaart uitgaf die werd gebruikt voor uw trip. Poppy vestigt uw aandacht op het feit dat deze sites een ander veiligheids- en privacybeleid kunnen hanteren, en dat wij geen controle hebben over en geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige informatie op deze sites. Poppy zal deze Persoonsgegevens nooit delen met andere partijen.

 

b.   Voor juridische doeleinden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken of er toegang toe verlenen om de wetten na te leven of in geval van illegaal gebruik, wanneer wij daartoe een bevel krijgen van de gerechtelijke autoriteiten, om onze Algemene Voorwaarden en andere beleidsbepalingen te handhaven, en om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze Gebruikers, ons of anderen te beschermen.

 

c.    Aan vertrouwde derde partijen

Derde partijen kunnen toegang hebben tot alle gegevens die door u bedoeld zijn voor openbaarmaking op uw Profiel. Deze informatie kan persoonlijke gegevens omvatten. Wij verkopen of verhandelen uw Persoonsgegevens niet aan enige derde partij en dragen die ook niet aan derden over tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Dit omvat echter geen vertrouwde derde partijen die ons bijstaan in het beheer van de Applicatie, onze bedrijfsvoering of onze service aan u, op voorwaarde dat deze partijen zich ertoe verbinden om deze gegevens vertrouwelijk te houden en ze uitsluitend te verwerken in het kader van de hierin uiteengezette doeleinden.

 

d.   Externe websites

Wanneer u de Applicatie gebruikt, kunt u koppelingen naar externe websites aantreffen. Deze externe websites zijn niet gelieerd met de Applicatie, en wij verwerpen iedere verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met privacyzaken of andere juridische zaken in het kader van dergelijke externe websites. Wij adviseren u het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze websites zorgvuldig te lezen.

 

e.    Aan bedrijven van de groep

Poppy kan alle verzamelde gegevens bekendmaken en overdragen aan zijn holdings (D’Ieteren NV en Lab Box NV), een bedrijf dat een dochteronderneming is van Poppy of de holdings van Poppy, of enig bedrijf dat een joint venture met Poppy of de holdings van Poppy heeft.

 

5.  Rechtmatigheid van verwerking

Poppy verwerkt de Persoonsgegevens op rechtmatige wijze aangezien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van Persoonsgegevens voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, maar deze intrekking zal in geen geval betrekking hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van de Persoonsgegevens (i) v뿯½뿯½r deze intrekking, (ii) die nodig is voor de afhandeling van de Algemene Voorwaarden (inclusief de werking van de Applicatie) of (iii) op basis van andere gewettigde redenen voor de verwerking van Persoonsgegevens.

 

U erkent en stemt ermee in dat het meedelen en de verwerking van Persoonsgegevens nodig is voor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden (inclusief de werking van de Applicatie) om u het recht te geven toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie. Als u zou weigeren om Persoonsgegevens te verstrekken, is Poppy mogelijk niet in staat zijn verplichtingen krachtens de Algemene Voorwaarden na te komen, en bestaat de mogelijkheid dat u niet in staat bent of niet het recht hebt om toegang te krijgen tot de Applicatie en het te gebruiken.

 

De voorgaande redenen zijn allerminst limitatief en Poppy zal te allen tijde het recht hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken om andere wettige redenen. In dergelijk geval zal Poppy u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een dergelijke reden. Een update van dit Beleid in overeenstemming met artikel 9 van dit Beleid kan worden beschouwd als een kennisgeving.

6.  Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw Persoonsgegevens op de Applicatie te voorkomen, heeft Poppy diverse gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die beantwoorden aan of sterker zijn dan de standaard marktconforme technologie뿯½n, met het oog op het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens en om uw online veiligheid te garanderen. Poppy kan echter niet garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal plaatsvinden.

 

Poppy handelt naar best vermogen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

 

Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onrechtmatige of illegale verwerking.

 

U mag uw aanmeldgegevens niet bekendmaken aan of delen met derden. Het vertrouwelijk en veilig houden van uw aanmeldgegevens valt uitsluitend onder uw eigen verantwoordelijkheid. Als uw wachtwoord is bekendgemaakt of gestolen, moet u ons daar onmiddellijk over informeren, en u moet ons alle privacyschendingen of misbruik van aanmeldgegevens melden via e-mail aan [email protected].

 

7.  Gegevensbewaringstermijn

Wij verwerken uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Beleid uiteengezette doeleinden. Wij bewaren uw Persoonsgegevens echter zolang uw Account actief is of de verwerking van uw Persoonsgegevens nodig is om u in staat te stellen de Applicatie te gebruiken.

 

Toegang tot en wijziging of verwijdering van uw Persoonsgegevens gebeuren kosteloos. U kan uw Persoonsgegevens te allen tijde nakijken, bijwerken, wijzigen of verwijderen. U dient uw Persoonsgegevens zo snel mogelijk bij te werken in geval van verandering. Als u uw Account wenst te verwijderen, kan u ons een e-mail sturen via [email protected] Wij zullen uw verzoek verwerken conform onze Algemene Voorwaarden. Persoonsgegevens die u hebt toegevoegd, zullen worden bewaard gedurende zes (6) maanden nadat u de Persoonsgegevens of uw hele Account hebt verwijderd.

 

Wij bewaren de Persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie, maar u erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat uw Persoonsgegevens ook kunnen worden bewaard in een land buiten de Europese Unie, waar de wetgeving mogelijk een minder strikte bescherming van uw Persoonsgegevens voorschrijft.

 

8.  Uw rechten

Indien en voor zover bepaald door de toepasselijke Belgische en Europese wetten, heeft u het recht:

a)     aan Poppy te vragen of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en als dat wel het geval is, hebt u het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt;

 

b)    van Poppy binnen een redelijke termijn de rechtzetting van onnauwkeurige Persoonsgegevens en de aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen;

 

c)     van Poppy te verkrijgen dat Persoonsgegevens worden gewist;

 

d)    van Poppy de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;

 

e)    de Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde en gangbare, machinaal leesbare indeling, en deze Persoonsgegevens te laten overbrengen;

 

f)      u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en op ieder moment u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.

 

In veel gevallen kunt u uw Persoonsgegevens zelf verbeteren of wijzigen in uw persoonlijke instellingen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar “[email protected]” of door een brief te sturen naar Poppy NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene, Belgi뿯½.

 

Als en voor zover bepaald door de toepasselijke Belgische en Europese wetten, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtautoriteit als de verwerking van uw Persoonsgegevens een toepasselijke wet overtreedt.

9.  Wijzigingen aan dit Beleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om dit Beleid te wijzigen. Alle veranderingen in het Beleid zullen worden gepubliceerd op de Applicatie en aan u worden voorgelegd ter aanvaarding. In geval van ingrijpende veranderingen in het Beleid die ertoe leiden dat Poppy uw Persoonsgegevens zal gebruiken op een wijze die wezenlijk afwijkt van wat was aangegeven op het moment van de verzameling, zullen wij u een kennisgeving op de Applicatie bezorgen en/of u een e-mail sturen. Veranderingen in dit Beleid worden van kracht per de vermelde datum van de laatste herziening. Door de Applicatie te blijven gebruiken na de laatste bijwerkingsdatum, stelt u uitdrukkelijk dat u de veranderingen in het Beleid hebt gelezen, begrepen, aanvaard en goedgekeurd. Als u niet instemt met veranderingen in het Beleid, mag u de Applicatie niet langer gebruiken.

 

10.                Toestemming voor bekendmaking

U erkent, bevestigt en geeft Poppy uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens bekend te maken als Poppy daartoe wettelijk verplicht is of als Poppy te goeder trouw aanneemt dat dit nodig is:

a)     om in te gaan op een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces betreffende de Applicatie;

 

b)    om de Algemene Voorwaarden te handhaven;

 

c)     om te reageren op vorderingen tegen Poppy als gevolg van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;

 

d)    om de rechten, eigendommen en veiligheid van Poppy, zijn werknemers, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

 

Poppy kan uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de politionele diensten of gerechtelijke instanties als Poppy, volledig naar eigen inzicht, meent dat deze bekendmaking nodig of nuttig is in het kader van een fraudeonderzoek, schendingen van intellectuele eigendom of andere kwaadwillige activiteiten of als Poppy redelijkerwijs vermoedt dat een dergelijke activiteit Poppy of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

11.                Cookies

Poppy maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden bewaard op de vaste schijf van uw computer of uw mobiel toestel. Via deze cookies onthoudt de Applicatie gegevens die bepalen hoe de Applicatie zich gedraagt of eruitziet, zoals uw voorkeurstaal. Daarnaast gebruikt de Applicatie cookies om de gebruikerskring te bepalen en het gebruik van en de navigatie op de Applicatie te vergemakkelijken. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te voorkomen dat u zich iedere keer weer moet aanmelden voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te geven. Het gebruik van cookies wordt doorgaans aanvaard en vrijwel alle grote Applicaties maken er gebruik van.

 

De volgende cookies worden opgeslagen wanneer u de Applicatie van Poppy bezoekt en gebruikt:

 

-       .Form

 

-       ASP.NET_SessionId

 

-       __AntiXsrfToken

 

-       lbfo

 

-       PHPSESSID

 

-       __cfduid

 

-       _ga, _gid

 

-       _icl_ and wpml_ related cookies (language preference)

 

-       intercom related cookies

 

-       __utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

 

U kunt uw internetbrowser configureren om te worden ge뿯½nformeerd over iedere verstuurde cookie of ze systematisch weigeren door de parameters van uw browser te wijzigen. Poppy kan de toegang, het gebruik en de werking van de Applicatie niet garanderen als de opslag van cookies uitgeschakeld is in uw internetbrowser.

12.                Gebruik van Google Maps

Deze pagina, en de Poppy-toepassing, maken gebruik van Google Maps API-toepassingen. Deze toepassingen zijn essentieel voor de werking en volledige levering van Poppy’s diensten. U vindt Googles Gebruiksrechtovereenkomst hier. U vindt Googles Privacybeleid (bepalingen voor gegevensbescherming) hier. Het gebruik van Google Maps helpt Poppy om de huidige locatie van de voertuigen op ieder moment te bepalen en om de Gebruikers te tonen waar het dichtstbijzijnde beschikbare voertuig zich bevindt. Daarnaast wordt het gebruikt om de bestemming, de begin- en eindtijd en de gebruiksduur te bepalen. Deze informatie wordt niet overgedragen aan Google; alle locatiegegevens die aan Google worden overgedragen, zijn geanonimiseerd.

 

13.                Wetgeving en bevoegde rechtbanken

Dit Beleid wordt beheerst door en ge뿯½nterpreteerd conform de Belgische wetgeving, die als enige van toepassing is op mogelijke geschillen.

 

Alle geschillen die ontstaan in het kader van of in verband met dit Beleid zullen uitsluitend door de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, Belgi뿯½, worden beslecht.

14.                Vertaling

De oorspronkelijke versie van het Beleid is opgesteld in het Engels. Indien het Beleid wordt vertaald in een andere taal, heeft de Engelse versie voorrang. Het vertaalde Beleid wordt ge뿯½nterpreteerd op basis van de oorspronkelijke Engelse versie.

15.                Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid of de toepassing ervan, kunt u contact opnemen via [email protected]

 

Datum laatste herziening: 15/01/2018