ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY

 

Datum laatste revisie: 15/01/2018

 

DOOR HET OPENEN OF GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE, GEEFT U AAN DAT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN POPPY'S OVEREENKOMST ZOALS HIERONDER BESCHREVEN (DE “OVEREENKOMST”) – EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ – HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, HEEFT U NIET LANGER HET RECHT OM DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN.

 

Door te klikken om de voorwaarden van deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van de Verzekeringsmaatschappij te aanvaarden, gaat de Aanvrager akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder ook alle andere voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, en die in voorkomend geval naar eigen oordeel door Poppy gewijzigd kunnen zijn, na dit kenbaar te hebben gemaakt via een 'pop-up'-notificatie in de Applicatie. Enkel prijswijzigingen en materiële wijzigingen zullen per “pop-up” in de Applicatie worden bekendgemaakt, met uitdrukkelijke uitzondering van kleine wijzigingen. Na aanvaarding van een dergelijke 'pop-up' en/of een verder gebruik van de Applicatie, is de Gebruiker gebonden aan dergelijke wijzigingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

 

Onderwerp

 

POPPY MOBILITY NV, met maatschappelijke zetel te Maliestraat 50, 1050 Brussel, België en geregistreerd bij de Nederlands sprekende afdeling van de Kruispuntbank van Ondernemingen RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0681.505.370 (hierna genoemd "Poppy") heeft een applicatie ontwikkeld voor het delen van mobiliteit. Poppy stelt voertuigen ter beschikking aan zijn Bevoegde Bestuurders voor het delen van autovervoer zoals beschreven in de voorwaarden van deze Overeenkomst. Gebruikers kunnen uitsluitend gebruikmaken van de diensten en het Voertuig overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle in België startende verhuur van Voertuigen verstrekt door Poppy aan bevoegde bestuurders.

 

Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde software voor het onttrekken van data uit de Applicatie of de Website, waaronder scraper bots is ten zeerste verboden. Poppy behoudt zich het recht voor om die actie te ondernemen die het nodig acht om dit verbod af te dwingen, waaronder juridische maatregelen zonder voorafgaande formele kennisgeving.

 

1.  Definities

 

Zoals hierboven beschreven hebben gedefinieerde termen in deze Overeenkomst de betekenis zoals aan hen toegekend in Artikel 1 van deze Overeenkomst, of de betekenis zoals aangegeven op de plek waar ze worden gebruikt.

 

·        “Account” betekent de persoonlijke gebruikersaccount behorende bij de Applicatie die door de Gebruiker bij het abonnement op de Applicatie is aangemaakt en die Persoonsgegevens bevat.

·        “Daadwerkelijke Rijtijd” betekent het daadwerkelijke gebruik van het Voertuig door een Gebruiker vanaf één (1) minuut na het ontgrendelen van het Voertuig tot de beëindiging wanneer het Voertuig wordt teruggebracht naar de Aangewezen Zone.

·        “Aanvrager” is een persoon die een abonnement neemt op de Applicatie en wenst om door Poppy aanvaard te worden als een Bevoegde Bestuurder om de Diensten en de Voertuigen te kunnen gebruiken; 

·        “Applicatie” betekent de mobiele applicatie beheerd door Poppy waarmee Gebruikers de Diensten van Poppy kunnen ontvangen en de Voertuigen kunnen gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst voor het aanbieden van Diensten voor het delen van mobiliteit;

·        “Bevoegde Bestuurder” is een door Poppy goedgekeurde persoon overeenkomstig Artikel 3 van deze Overeenkomst voor het ontvangen van de Diensten, het maken van reserveringen en het gebruiken van Voertuigen overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst;

·        “Aangewezen Zone” is het gebied waar Voertuigen teruggebracht moeten worden door een Gebruiker na het voltooien van de reservering zoals weergegeven op de Applicatie van Poppy op basis van de dan actuele geolocatie.

·        “Vergoedingen” omvatten de vergoedingen die een Gebruiker verschuldigd is aan Poppy voor het ontvangen van de Diensten en het gebruiken van de Voertuigen.

·        “Verzekeringsmaatschappij” is Qover/Baloise, de verzekeringsmaatschappij aangesteld door Poppy om de voertuigen de verzekeren.

·        “Persoonsgegevens” betekent alle informatie die door een Gebruiker is verstrekt of verzameld door Poppy tijdens het gebruik van de Applicatie, de Voertuigen of de door Poppy verstrekte Diensten door de Gebruiker zoals beschreven in het Privacy- en Cookiebeleid van Poppy;

·        “Poppy” betekent Poppy Mobility NV, een bedrijf dat oplossingen biedt voor het delen van mobiliteit, met maatschappelijke te Maliestraat 50, 1050 Brussel, België en geregistreerd bij Kruispuntbank van Ondernemingen RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0681.505.370;

·        “Klantenservice van Poppy” beschikbaar op 0800 62 612.

·        “Privacy- en Cookiebeleid” is het huidige Privacy- en Cookiebeleid van Poppy; 

·        “Huurperiode” is de periode die start met de bevestiging van de boeking en eindigt met het op de juiste wijze terugbrengen van het Voertuig op de Aangewezen Zone;

·        “Gereserveerd Voertuig” is een Voertuig gereserveerd door een Bevoegde Bestuurder;

·        “Dienst(en)” betekent de diensten geleverd door Poppy via de Applicatie waarmee Bevoegde Bestuurders een Voertuig kunnen gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst;

·        “Gebruiker” is een Aanvrager en/of Bevoegde Bestuurder.

·        “Voertuig” is een auto in eigendom van of geleased en beschikbaar gesteld door Poppy waarmee Bevoegde Bestuurders gebruik kunnen maken van de Diensten;

·        “Website” betekent www.poppy.be.

 

2.  Abonnement van een Aanvrager

 

1.     De Applicatie wordt ter beschikking gesteld aan Aanvragers na een abonnement op de Applicatie. Na het afnemen van een abonnement dient de Aanvrager minimaal de volgende informatie te verstrekken:

-       Naam;

-       Geboortedatum;

-       Inloggegevens van de Applicatie (e-mailadres en wachtwoord);

-       Woonplaats;

-       Kredietkaartgegevens of iedere andere informatie zoals opgevraagd door Poppy en/of een externe betalingsprovider, indien van toepassing, zodat (i) de Gebruiker kan betalen en (ii) Poppy en/of de externe betalingsprovider de Vergoedingen en andere bedragen kunnen ontvangen uit hoofde van deze Overeenkomst;

-       Documenten die door Poppy worden opgevraagd zoals een kopie van een identiteitskaart/paspoort, rijbewijs etc. van de Aanvrager voor identificatiedoeleinden;

-       Alle andere informatie die door Poppy wordt opgevraagd zodat Poppy de Applicatie en Diensten beschikbaar kan stellen aan de Gebruiker en om te controleren of de Aanvrager voldoet aan de vereisten om te worden erkend als Bevoegde Bestuurder.

 

2.     De Gebruiker bevestigt dat zijn Account strikt persoonlijk is en dat deze niet door derden mag worden gebruikt.

 

3.  Goedkeuring als Bevoegde Bestuurder

 

1.     Uitsluitend Bevoegde Bestuurders komen in aanmerking voor het gebruiken van de Diensten overeenkomstig en op voorwaarde van naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst. De rechten die uit hoofde van deze Overeenkomst worden verleend, zijn te allen tijde beperkt tot gebruikersrechten en zullen in geen geval worden beschouwd als een overdracht van eigendom van de Voertuigen.

 

2.     Om een Bevoegde Bestuurder te worden, moet een Aanvrager naast het verstrekken van de informatie zoals beschreven in Artikel 2, een verklaring op eer (“verklaring op eer”) afleggen door het aanvinken van de vakjes waarmee hij aangeeft op doorlopende basis tijdens de looptijd van de Overeenkomst in te stemmen met de volgende verklaringen:

 

1.       “Ik verklaar dat ik mijn rijbewijs B al minstens 6 maanden heb en dat mij gedurende de laatste 5 jaar het recht tot rijden niet werd ontzegd.”

2.       “Ik verklaar dat ik niet meer dan 2 schadegevallen heb gehad gedurende de laatste 5 jaar.”

3.       “Ik verklaar dat ik de afgelopen 5 jaar niet gereden heb onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere.”

4.       “Ik verklaar hierbij dat geen enkele verzekeraar mij gedurende de laatste 5 jaar een verzekering geweigerd heeft, vanaf het begin ongeldig (of nietig) verklaard heeft of opgezegd heeft.”

5.       “Ik verklaar hierbij dat ik geen lichamelijk gebrek of ziekte heb die het rijden beïnvloedt.”

6.       “Ik verklaar me akkoord dat ik in geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden van Poppy, persoonlijk aansprakelijk ben voor alle schade aan het voertuig en alle schade aan een derde partij.”

7.       “Ik besef dat de verzekeraar het recht om op mij verhaal uit te oefenen of zijn dekking te weigeren in de gevallen voorzien in de algemene voorwaarden van de verzekeraar.”

 

3.     De Gebruiker erkent en bevestigt dat Poppy te allen tijde het recht heeft om:

·        aanvullende informatie op te vragen bij de Aanvrager en te verzoeken aanvullende documenten te uploaden voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

·        de Aanvrager te verzoeken om de geüploade documenten voor verificatiedoeleinden te tonen op een van de registratiestations van Poppy zoals vermeld op de website of weergegeven in de Applicatie.

·        naar eigen oordeel te bepalen of een Aanvrager wordt goedgekeurd als een Bevoegde Bestuurder overeenkomstig de van toepassing zijnde criteria, ongeacht of dit bij aanvang of op doorlopende basis tijdens de looptijd van de Overeenkomst is, en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst; en

·        de identiteit, de rijbewijsinformatie en het bestuurdersverleden te verifiëren, waarmee de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord gaat en waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft aan Poppy (of zijn bevoegde dienstverleners) om contact op te nemen met de volgende instanties:

-         verzekeringsmaatschappijen;

-         kredietregisters; en

-         andere  tussenpersonen die identificatie-verificatiediensten aanbieden.

 

4.     Na goedkeuring van een Aanvrager als een Bevoegde Bestuurder overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Poppy de Gebruiker hiervan in kennis stellen via de betreffende functie op de Applicatie of via e-mail, en de functies ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn voor Bevoegde Bestuurders.

 

4.  Daadwerkelijk gebruik van Diensten en Voertuig

 

De Gebruiker heeft het recht om de Diensten en het Voertuig te gebruiken tijdens de Huurperiode en zal voor dit gebruik een vergoeding verschuldigd zijn op basis van de Daadwerkelijke Rijtijd van een dergelijke Huurperiode.

 

4.1.       Reserveren van Voertuigen

 

1.     Om een Voertuig te gebruiken of te besturen, moeten Bevoegde Bestuurders eerst een beschikbaar Voertuig zoeken via de Applicatie of, indien ze reeds een beschikbaar Voertuig op straat hebben gevonden, dit laten bevestigen door de Applicatie.

 

2.     Indien een Bevoegde Bestuurder een beschikbaar Voertuig heeft gevonden via de Applicatie, dan kan de Bevoegde Bestuurder dat Voertuig met de Applicatie kosteloos vijftien (15) minuten reserveren (de “Reserveringsperiode”). De Huurperiode begint op het moment dat de reservering wordt bevestigd. Een andere Bevoegde Bestuurder heeft dan geen recht meer om het gereserveerde voertuig gedurende de Reserveringsperiode te gebruiken.

 

-       De Bevoegde Bestuurder kan het reserveringsproces voor het gereserveerde Voertuig vervolgens voltooien door het Voertuig te ontgrendelen binnen de Reserveringsperiode zoals beschreven in Artikel 4.2 van deze Overeenkomst.

 

-       Als de Bevoegde Bestuurder het reserveringsproces niet heeft voltooid voor het einde van de Reserveringsperiode, of de reservering annuleert tijdens de Reserveringsperiode, zal het betreffende Voertuig weer beschikbaar zijn voor een andere Bevoegde Bestuurder.

 

3.     Als een Bevoegde Bestuurder een beschikbaar Voertuig lokaliseert op straat, moet de Bevoegde Bestuurder de beschikbaarheid van een dergelijk Voertuig eerst bevestigen in de Applicatie. Nadat de beschikbaarheid van een dergelijk Voertuig is bevestigd, kan de Bevoegde Bestuurder verder toegang krijgen tot het Voertuig en het reserveringsproces voltooien volgens de procedure zoals beschreven in Artikel 4.1.2 van deze Overeenkomst.

 

4.     Poppy garandeert niet dat een reserveringsverzoek gemaakt via de Applicatie door Poppy zal worden geaccepteerd of ingewilligd voor een specifieke Huurperiode.

 

4.2.       Toegang tot het Voertuig

 

1.     Om toegang tot het Voertuig te krijgen, moet de Bevoegde Bestuurder de Applicatie gebruiken. De Applicatie mag niet worden gedeeld met anderen. Elk Gebruikersaccount is strikt persoonlijk. Indien een Bevoegde Bestuurder het vermoeden heeft dat een derde gebruikmaakt van het Account van de Bevoegde Bestuurder (bijvoorbeeld bij verlies of schade aan de Applicatie/smartphone), dient de Bevoegde Bestuurder Poppy hiervan onmiddellijk in kennis te stellen via de Klantenservice van Poppy (0800 62 612) of via [email protected]. In geval een Bevoegde Bestuurder tijdens Daadwerkelijke Rijtijd niet in staat is het Voertuig te besturen door overmacht of een andere oorzaak buiten zijn redelijke controle, stelt de Bevoegde Bestuurder Poppy hiervan onmiddellijk in kennis en kan de Bevoegde Bestuurder een bekwame derde partij voorstellen om het Voertuig te besturen tijdens de betreffende Daadwerkelijke Rijtijd en mits naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst door deze derde partij. De Bevoegde Bestuurder blijft verantwoordelijk voor de daden van deze derde partij.

 

2.     Voordat de Bevoegde Bestuurder toegang heeft tot een Voertuig (ongeacht of dit begint aan het begin van een nieuwe Huurperiode of na "Stop Over"), zal de Bevoegde Bestuurder het Voertuig kunnen inspecteren op basis van een controlelijst in de Applicatie, door om het Voertuig heen te lopen en te kijken of er schade is. Indien er schade is aan het Voertuig (anders dan reeds staat aangegeven in de Applicatie) dient de Bevoegde Bestuurder Poppy onmiddellijk over deze schade te informeren (i) (bij voorkeur) via de Applicatie, of (ii) of door te bellen naar de Klantenservice van Poppy op 0800 62 612. Indien de Bevoegde Bestuurder om enige reden niet in staat is de schade te melden via de Applicatie, moet de Bevoegde Bestuurder de schade telefonisch melden aan Poppy door te bellen met de Klantenservice van Poppy op 0800 62 612, en vice versa. Na toegang te hebben gekregen tot het Voertuig moet de Bevoegde Bestuurder ook de binnenkant van het Voertuig controleren en schade of vlekken aan Poppy melden op dezelfde wijze als hierboven beschreven.

 

3.     Poppy kan de start van een Huurperiode weigeren op basis van de schadebeoordeling.

 

4.     Als de Bevoegde Bestuurder nalaat schade te melden, zullen alle defecten of opgetreden schade (die niet aan Poppy zijn gemeld onmiddellijk na het starten van de motor), worden toegeschreven aan de Bevoegde Bestuurder.

 

5.     Eén (1) minuut nadat de Bevoegde Bestuurder het Voertuig ontgrendelt, start de Daadwerkelijke Rijtijd en is de Bevoegde Bestuurder de Vergoedingen verschuldigd die overeenkomen met zijn Daadwerkelijke Rijtijd.

 

4.3.       Gebruik van het Voertuig

 

1.     Elk Account en elke Huurperiode is strikt persoonlijk: een Voertuig kan alleen worden gebruikt en bediend door de Bevoegde Bestuurder die de Huurperiode heeft aangevraagd via zijn Account. De Bevoegde Bestuurder gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij in geen geval toegang verstrekt aan derden tot het gebruiken en besturen van een Voertuig via het Account van de Bevoegde Bestuurder. Onverminderd het voorgaande heeft een derde het recht om het Voertuig te gebruiken als passagier wanneer de Bevoegde Bestuurder het Voertuig zelf gebruikt en bedient.

 

2.     Indien de Bevoegde Bestuurder om enige reden niet in staat is om een Voertuig te gebruiken en te besturen en een Voertuig samen met een derde wil gebruiken die wel in staat is om een Voertuig te gebruiken en te besturen, dan moet deze derde toestemming krijgen voor het gebruiken en besturen van een Voertuig via zijn eigen Account en op voorwaarde dat deze derde is goedgekeurd als Bevoegde Bestuurder overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

3.     De Daadwerkelijke Rijtijd mag niet minder zijn dan één (1) minuut en mag niet langer duren dan veertien (14) dagen.

 

4.     Elke Huurperiode moet beginnen en eindigen in de Aangewezen Zone zoals aangegeven in de Applicatie. Het Voertuig kan buiten België worden gebruikt, maar dit is beperkt tot de EU, het VK en Zwitserland.

 

5.     De Bevoegde Bestuurder zal worden aangerekend voor de Daadwerkelijke Rijtijd. Indien de Daadwerkelijke Rijtijd van de Bevoegde Bestuurder gelijk is aan het dagtarief, wordt hem of haar het dagtarief in rekening gebracht en heeft hij/zij het recht het Voertuig de volgende vierentwintig (24) uur te gebruiken na het gebruik van de aanvankelijke Daadwerkelijke Rijtijd. Bijkomende vergoedingen (zoals uiteengezet in Artikel 4.3.6 van deze Overeenkomst) worden aangerekend van zodra de Bevoegde Bestuurder tweehonderd (200) kilometer overschrijdt tijdens deze vierentwintig (24) uur. Na deze periode van vierentwintig (24) uur, zal het gebruik van de Bevoegde Bestuurder weer worden gebaseerd op de Daadwerkelijke Rijtijd. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover andere dagtarieven van toepassing zijn op basis van de verhuurpakketten zoals uitdrukkelijk overeengekomen door de Bevoegde Bestuurder in zijn/haar Account op de Applicatie.

 

6.     Indien de Bevoegde Bestuurder de dagelijkse kilometergrens van tweehonderd (200) overschrijdt, zullen aanvullende kosten in rekening worden gebracht door Poppy overeenkomstig Artikel 8 van deze Overeenkomst. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover andere kilometergrenzen van toepassing zijn op basis van de verhuurpakketten zoals uitdrukkelijk overeengekomen door de Bevoegde Bestuurder in zijn/haar Account op de Applicatie. Indien de Bevoegde Bestuurder redenen heeft om aan te nemen dat de kilometerteller defect is (d.w.z. het toestel dat de afgelegde afstand berekend), dan dient hij/zij Poppy hierover te informeren via de Klantenservice van Poppy op 0800 62 612 (bij voorkeur) of via e-mail.

 

7.     Onverminderd enig verbod, enige verplichting of richtlijnen ten aanzien van het gebruik van een Voertuig zoals uiteengezet in deze Overeenkomst of door de wet, verplicht de Bevoegde Bestuurder zich tot:

 

-       het met redelijke zorg en vaardigheid gebruiken en besturen van het Voertuig;

-       het gebruiken en besturen van het Voertuig overeenkomstig de handleiding, het bestuurdershandboek, de voertuigdocumentatie en de specificaties van de producent; en

-       het te allen tijde voldoen aan de Wegverkeerswet van 13 maart 1968 (“Wegverkeerswet”) en alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving die betrekking heeft op het gebruik van Voertuigen op openbare wegen, waaronder een mogelijke (tijdelijke) gewijzigde verkeerssituatie. De Bevoegde Bestuurder dient het Voertuig op een veilige en brandstofzuinige wijze te besturen.

 

8.     Het is ten strengste verboden om de motorkap van een Voertuig te openen.

 

4.4.       Een Huurperiode beëindigen en het Voertuig terugbrengen

 

1.     De huidige Huurperiode zal automatisch eindigen na voltooiing van de volgende procedure door de Bevoegde Bestuurder. De Bevoegde Bestuurder:

·      beëindigt de Huurperiode in de Aangewezen Zone waarin de Huurperiode begon;

·      parkeert het Voertuig op veilige en wettige wijze:

-       op een bij de wet toegestane parkeerplaats op een openbaar gebied binnen de Aangewezen Zone; of

-       op een privé-locatie, die uitdrukkelijk is aangewezen als een parkeerplaats door de Applicatie; en 

·      beëindigt de Huurperiode door middel van de Applicatie.

 

Na het voltooien van deze procedure eindigt de Huurperiode tenzij de Gebruiker gebruik maakt van de functie "Stop Over" zoals beschreven in Artikel 4.5.

 

2.     Aan het einde van elke Huurperiode is de Bevoegde Bestuurder verplicht het Voertuig te sluiten en in een goede staat achter te laten, wat onder andere het volgende inhoudt: 

-       het sluiten van alle ramen;

-       het sluiten van het dak (indien van toepassing);

-       het uitschakelen van de verlichting;

-       het afsluiten van de auto;

-       het niet achterlaten van persoonlijke eigendommen in het Voertuig (Poppy is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen);

-       het in het Voertuig achterlaten van alle verstrekte documentatie; en

-       het interieur schoon achterlaten (geen rommel, vervuiling of vlekken achterlaten in het interieur).

 

3.     De Bevoegde Bestuurder moet er bij het parkeren van het Voertuig aan het einde van elke Huurperiode voor zorgen dat het voertuig toegankelijk is.

 

4.     Indien de Bevoegde Bestuurder de Daadwerkelijke Rijtijd in de Applicatie niet beëindigt door een slechte verbinding tussen het Voertuig en de Applicatie, moet de Bevoegde Bestuurder eerst proberen om de auto ergens anders te parkeren en opnieuw proberen om de Huurperiode via de Applicatie te beëindigen. Indien de Daadwerkelijke Rijtijd na een dergelijke verplaatsing niet kan worden beëindigd door een technisch probleem, moet de Bevoegde Bestuurder Poppy hiervan onmiddellijk in kennis stellen via de Klantendienst van Poppy op 0800 62 612 (bij voorkeur) of via e-mail waarna Poppy de Bevoegde Bestuurder de aanvullende vergoedingen en kosten opgelopen door het technische probleem zal vergoeden overeenkomstig Artikel 9. Indien de Bevoegde Bestuurder Poppy niet inlicht, wordt het niet beëindigen en alle kosten die hiermee verbandhouden beschouwd als de eigen verantwoordelijkheid van de Bevoegde Bestuurder en zal de Daadwerkelijke Rijtijd doorgaan, onverminderd het recht van de Bevoegde Bestuurder om de daadwerkelijke tijd van teruggave van het Voertuig te bewijzen.

 

5.     Bij een geschil over de staat van het Voertuig, zal een onafhankelijk bedrijf van deskundigen worden aangewezen om de staat van het Voertuig te bepalen, en zal alle waardeverlies bindend zijn en worden toegeschreven aan de Bevoegde Bestuurder, onverminderd het recht van de Bevoegde Bestuurder om op eigen kosten een herbeoordeling bij een andere onafhankelijke deskundige op te vragen, welke kosten niet door de Bevoegde Bestuurder hoeven te worden betaald indien een dergelijke beoordeling zou aantonen dat de Bevoegde Bestuurder niet betrokken is.

 

6.     Indien de Bevoegde Bestuurder schade veroorzaakt, ongeacht of dit een grote of kleine schade betreft, dient de Bevoegde Bestuurder dergelijke schade, waarvoor hij/zij verantwoordelijk is onmiddellijk te melden via de Klantendienst van Poppy op 0800 62 612 (bij voorkeur) of via e-mail.

 

4.5.       Parkeren

 

1.     De Bevoegde Bestuurder is verantwoordelijk voor alle parkeerkosten, boetes of andere kosten (waaronder kosten voor het opnieuw parkeren of wegslepen) veroorzaakt door het oneigenlijk parkeren van het Voertuig buiten de parkeerzone opgegeven door Poppy. Om misverstanden te vermijden, de parkeerzone aangeduid door Poppy verwijst naar alle wettelijke parkeerplaatsen op openbare wegen in de Aangewezen Zone (exclusief parkeerzones zoals (ondergrondse) private parkeerplaatsen). Indien het Voertuig is geparkeerd in een, in de toekomst, verboden parkeergebied, mag de Bevoegde Bestuurder het Voertuig alleen 48 uur voordat het verbod intreedt, op een dergelijke locatie parkeren. 

 

2.     Poppy biedt een "Stop Over"-optie aan. Indien de Bevoegde Bestuurder deze functie wil gebruiken, dient de Bevoegde Bestuurder het Voertuig te parkeren zoals hij/zij zou doen bij het voltooien van de Huurperiode en, na het vergrendelen van het Voertuig, te kiezen voor de functie "Stop Over" in plaats van "beëindiging". Het Voertuig wordt dan gereserveerd voor de Bevoegde Bestuurder en is onmiddellijk wanneer nodig beschikbaar. Bovendien mag de Bevoegde Bestuurder parkeren op private parkeerplaatsen tijdens de “Stop Over” voor zover de Bevoegde Bestuurder hier wettelijk mag parkeren. Om misverstanden te vermijden, de Bevoegde Bestuurder blijft verantwoordelijk voor het Voertuig tijdens de “Stop Over” en is verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan het parkeren in dergelijke private parkeerzones.

 

4.6.       Opladen en tanken

 

1.     De Bevoegde Bestuurder zal het resterende rijbereik van het Voertuig controleren en zorgen voor voldoende brandstof of elektrisch vermogen van het Voertuig, afhankelijk wat van toepassing is. Indien het brandstofniveau of het elektrische vermogen lager wordt dan een resterend rijbereik van tien (10) kilometer, moet de Bevoegde Bestuurder het Voertuig opnieuw bijtanken/opladen.

 

2.     De Bevoegde Bestuurder verplicht zich ertoe de Daadwerkelijke Rijtijd te beëindigen met een minimaal rijbereik van het Voertuig van tien (10) kilometer. Indien de Huurperiode wordt beëindigd met een resterend rijbereik van minder dan tien (10) kilometer, dient de Bevoegde Bestuurder de kosten (waaronder reparatiekosten) te betalen die zijn gemaakt om het Voertuig van brandstof te voorzien, opnieuw op te laden of om het Voertuig te takelen. Om misverstanden te vermijden, indien een Voertuig moet worden getakeld omwille van een lege tank of lege batterij, wordt de Bevoegde Bestuurder die de Daadwerkelijke Rijtijd heeft beëindigd met een rijbereik van het Voertuig van minder dan tien (10) kilometer, een administratieve kost aangerekend zoals uiteengezet in Artikel 8 alsook alle andere kosten die zijn gemaakt.

 

3.     De brandstofkaart in het Voertuig is uitsluitend bedoeld voor het bijtanken/opladen van het Voertuig. Het is ten zeerste verboden om de brandstofkaart te gebruiken voor het opladen/bijtanken van een ander voertuig.

 

4.     Poppy is verantwoordelijk voor de kosten van brandstof of opladen en zal de Bevoegde Bestuurder uitsluitend de daadwerkelijke kosten voor brandstof of opladen vergoeden als de Bevoegde Bestuurder de kosten met voorafgaande toestemming van Poppy heeft voorgeschoten.

 

5.     Poppy zal in geen geval verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gehouden kunnen worden voor een terugbetaling aan de Bevoegde Bestuurder, als een Voertuig onbruikbaar is door een gebrek aan brandstof of elektrisch vermogen doordat de Bevoegde Bestuurder het Voertuig niet heeft opgeladen/bijgetankt op het moment dat het resterende rijbereik minder bedroeg dan tien (10) kilometer. De Bevoegde Bestuurder is verantwoordelijk voor alle kosten (waaronder reparatiekosten) die verband houden met het verplaatsen en bijtanken of opladen van het Voertuig die voortvloeien uit nalatigheid hieromtrent en voor alle kosten die voortvloeien uit het onjuist opladen en bijtanken van een Voertuig.

 

5.  Gebruikersbeperkingen

 

1.     Een Gebruiker heeft geen andere rechten dan de beperkte gebruikersrechten die zijn toegekend overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij geen aanspraak kan maken op de eigendomsrechten van het Voertuig.

 

2.     De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het voor Gebruikers strikt verboden is om zijn/haar Account te geven, lenen, verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden. 

 

3.     De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het verboden is om:

·      het Voertuig te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals koeriers-, of vervoer- en leveringsdiensten;

·      het Voertuig te verhuren of te laten gebruiken door een derde:

·      gevaarlijke, brandbare, giftige of andere gevaarlijke stoffen te vervoeren;

·      voorwerpen te vervoeren die door hun vorm, formaat of gewicht veilig rijden belemmeren of tot schade kunnen leiden.

·      vrachtlaadgebieden van havens, stations en luchthavens binnen te rijden;

·      meer passagiers te vervoeren dan er veiligheidsgordels zijn in het Voertuig.

·      baby's en kleine kinderen te vervoeren zonder te voldoen aan de wet;

·      dieren te vervoeren (tenzij in een afgesloten kooi in de achterbak);

·      voorwerpen te vervoeren die kunnen leiden tot letsel of schade, een negatief effect kunnen hebben op veilig rijden of die bij wet verboden zijn;

·      de tankkaart/oplaadkaart te gebruiken voor het bijtanken/opladen van andere voertuigen;

·      het Voertuig te vervuilen of te beschadigen;

·      eten of drinken te nuttigen dat gemorst zou kunnen worden in het Voertuig;

·      te roken of elektrische sigaretten te gebruiken in het Voertuig of om passagiers hiervoor toestemming te geven;

·      items of apparatuur die zijn bevestigd aan het Voertuig te verwijderen;

·      reparaties of modificaties uit te (laten) voeren;

·      trailers, voertuigen of andere objecten met het Voertuig te slepen;

·      het Voertuig te overladen;

·      het Voertuig te demonteren of te manipuleren (of trachten dit te doen);

·      strafbare of immorele handelingen te verrichten via het gebruik van de Diensten of het Voertuig;

·      te rijden en tegelijkertijd een apparaat voor mobiele communicatie te gebruiken die de bestuurder kan afleiden;

·      te rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen;

·      het Voertuig te gebruiken voor motorsport, snelheidstesten of om mee te racen;

·      het Voertuig te gebruiken voor testen, autorijles of terreinrijden;

·      andere voertuigen ermee te starten; en

·      over het algemeen geldende wetten te schenden bij het gebruiken van de Diensten of het Voertuig.

 

6.  Gebruikersverantwoordelijkheden en Gebruikersrichtlijnen

 

6.1.       Algemene kennisgevingsverplichtingen

 

Onverminderd en in aanvulling op alle andere kennisgevingsverplichtingen beschreven in deze Overeenkomst, moet de Gebruiker Poppy onmiddellijk in kennis stellen via de Klantenservice van Poppy en het gebruik van de Diensten en het Voertuig staken, als een van het volgende plaatsvindt:

 

·      indien iets van de Gebruikersinformatie zoals voorzien in Artikel 2 van deze Overeenkomst wijzigt:

·      indien de Gebruiker zich niet langer houdt aan de verklaringen op eer (“verklaringen op eer”) zoals beschreven in Artikel 3 van deze Overeenkomst; 

·      elk geval van verlies van de inloggegevens zoals gebruikers-ID en/of het wachtwoord;

·      elke herroeping, terugtrekking, beperking of opschorting van het rijbewijs;

·      elke rijontzegging;

·      alle omstandigheden die het wettige gebruik van een Voertuig door de Bestuurder voorkomen of beperken;

·      alle andere vermeldingen of ongevallen in het verleden van de Bestuurder; en

·      elke overtreding voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk of roekeloos rijden of het overschrijden van de betreffende snelheidslimiet.

 

6.2.       In geval van een ongeval

 

Indien het Voertuig betrokken raakt bij een ongeval, of als schade of letsel wordt veroorzaakt aan een persoon of eigendom voortvloeiend uit het gebruik van het Voertuig, moet de Bevoegde Bestuurder:

 

·      Poppy hiervan onmiddellijk in kennis stellen door contact op te nemen met de Klantenservice van Poppy op 0800 62 612, en de instructies volgen over hoe te handelen in de situatie en door mee te werken;

·      onmiddellijk, indien nodig, de politie erover inlichten, zeker als een derde letsel heeft opgelopen of eigendommen van derden zijn beschadigd;

·      op de plaats van het ongeval blijven tot Poppy en/of de politie anders adviseert;

·      geen aansprakelijkheid erkennen aan derden of een fout toegeven;

·      contactinformatie verkrijgen van andere partijen (waaronder getuigen): en

·      een ongevallenschaderapport invullen en deze binnen twee (2) dagen (per aangetekende brief aan Sanderusstraat 25, 2018 Antwerpen) terugbezorgen.

 

6.3.       Elektrische voertuigen

 

1.     Indien een ongeval plaatsvindt met een elektrisch Voertuig, moet de Bevoegde Bestuurder de aanwezige noodhulpdiensten die assistentie verlenen inlichten dat het betreffende Voertuig een elektrisch Voertuig is.

 

2.     In het algemeen erkent de Bevoegde Bestuurder dat hij/zij op de hoogte is dat er bijna geen geluid voortbrengt tijdens het rijden met een elektrisch Voertuig en dat er speciale zorg en aandacht moet worden besteed aan voetgangers en andere weggebruiker die mogelijks niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van het Voertuig.

 

7.  Persoonsgevens, privacy en het gebruik van geolocatiedata

 

Poppy beschouwt de bescherming van Persoonsgegevens en privacy van de Gebruiker als enorm belangrijk. Poppy wil de Gebruiker van de Applicatie zoveel mogelijk informeren en respecteert de Gebruiker en geeft de Gebruiker zoveel mogelijk controle over wat er gebeurt met zijn/haar Persoonsgegevens, privacy en cookies. De Persoonsgegevens, pricacy en cookies van de Gebruiker worden door Poppy beschermd overeenkomstig Poppy’s Privacy- en Cookiebeleid en geldende Belgische en Europese wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Het Privacy- en Cookiebeleid beschrijft hoe Poppy uw Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, openbaart en beschermt. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Privacy- en Cookiebeleid onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. Er staan niet alleen de rechten van de Gebruiker in beschreven, maar ook hoe de Gebruiker deze kan uitoefenen.

 

8.  Vergoedingen, kosten en betalingen

 

1.     Poppy zal het gebruik van het Voertuig bij de Bevoegde Bestuurder in rekening brengen overeenkomstig de onderstaande prijslijst, die door Poppy te allen tijde gewijzigd kan worden na een kennisgeving hierover via een pop-up in de Applicatie aan de Gebruiker:

 

·      Vergoeding per minuut tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd: 0,33 EUR per minuut, gestart tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd

·      Vergoeding per minuut tijdens de Stop Over tijd: 0,10 EUR per minuut, gestart tijdens de Stop Over tijd

·      Dagtarief Vergoeding: 90 EUR / dag

·      Aanvullende Vergoedingen indien de Gebruiker 200 kilometer per dag overschrijdt: 0,25 EUR per bijkomende kilometer

·      Andere/administratieve kosten:

o   Verwerking van verkeers- en parkingovertredingen: 15 EUR

o   Verwerking van strafrechtelijke (verkeers-) overtredingen: 150 EUR

o   Verwerking van schade en ongevallen in fout: 50 EUR

o   Verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen: 50 EUR

o   Uitzonderlijke schoonmaakkosten (bijvoorbeeld door hevig bevuilen van de wagen of door roken in de wagen): 75 EUR

o   Verwerking van sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagen, lege wagenbatterij of lege benzine/CNG tank: 25 EUR

o   Sleepkosten in geval van verkeerd geparkeerde wagen, lege wagenbatterij of lege benzine/CNG tank: zoals gefactureerd door sleepwagenbedrijf

o   Verwerkingskost laattijdige betaling: 5 EUR voor eerste herinnering, 10 EUR for tweede herinnering

o   Verlies of diefstal van de Poppy tank-/oplaadkaart: 50 EUR

 

2.     Tenzij anders bepaald in de voorwaarden van deze Overeenkomst, dekken deze Vergoedingen de Gebruikersrechten voor het gebruik van het Voertuig, de kosten voor bijtanken en opladen, parkeerkosten in de Aangewezen Zone en verzekeringskosten echter onverminderd Poppy’s recht op verhaal. Niettegenstaande het voorgaande heeft Poppy het recht om vrijwaring te vorderen voor schade of verlies voortvloeiend uit het niet naleven van de Gebruiker van deze Overeenkomst.

 

3.     Vergoedingen die onmiddellijk verband houden met het gebruik door de Gebruiker van de Applicatie, de Diensten en het Voertuig zullen na afloop van de Huurperiode automatisch door de van toepassing zijnde externe betalingsprovider worden afgeschreven van de kredietkaart die door de Gebruiker is opgegeven bij zijn/haar betalingsgegevens. Betalingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de van toepassing zijnde externe betalingsprovider.  Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit of in verband met de betalingsoplossing of diensten geleverd door de externe betalingsprovider.

 

4.     Poppy zal op verzoek van de Gebruiker een maandelijks overzicht van de Huurperiodes van de Gebruiker verstrekken.

 

5.     Alle andere kosten die niet onmiddellijk verband houden met het gebruik van het Voertuig door de Gebruiker, of Vergoedingen en kosten die niet automatisch kunnen worden afgeschreven van de kredietkaart van de Gebruiker (ongeacht de reden waarom dit niet kan), dienen door de Gebruiker binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum te worden betaald na ontvangst van een factuur van Poppy.

 

6.     De Bevoegde Bestuurder is verplicht alle verschuldigde bedragen te betalen. In het geval van een laattijdige betaling, heeft Poppy het recht om interest te vragen over de  betaling en om, naar eigen oordeel, het Account te deactiveren of op te schorten, of de goedkeuring voor de Bevoegde Bestuurder in te trekken, of de Overeenkomst te beëindigen.

 

7.     Dit Artikel blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

9.  Aansprakelijkheid

 

Dit Artikel blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

 

9.1.       Aansprakelijkheid van Poppy

 

1.     Poppy is uitsluitend aansprakelijk jegens de Gebruiker voor schade of verlies dat het directe resultaat is van Poppy's schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Poppy’s totale aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan tweeduizend vijfhonderd (2.500) EUR en Poppy zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:

·      verlies van eigendom van de Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot de verloren, gestolen of beschadigde eigendommen van de Gebruiker in en uit het Voertuig;

·      alle schade of verlies ontstaan, opgelopen of opgelegd aan Poppy op basis van, voortvloeiend uit, ten aanzien van of door redenen van de criminele, opzettelijke of zwaar nalatige handeling of verzuim van de Gebruiker bij het gebruik of het besturen van een Voertuig of in verband met deze Overeenkomst.

 

2.     Poppy is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor indirecte, bijzondere, of incidentele schade, verlies, corruptie of schade, verlies van winst of verlies van zaken voor alle zaken die verband houden met deze Overeenkomst, de Applicatie of enige Diensten of Voertuigen verstrekt door Poppy, zelfs indien Poppy geadviseerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade of indien deze mogelijkheid redelijkerwijs te voorspellen was.

 

3.     Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Poppy uit voor:

·      dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk wangedrag door Poppy; of

·      fraude.

 

4.     Poppy is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging bij of het niet kunnen uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst (waaronder financiële verplichtingen) door overmacht of een andere oorzaak buiten zijn redelijke controle, waaronder maar niet beperkt tot een internetstoring, stroomstoring, explosie, brand, oorlog en terrorisme.

 

5.     Elke hierin opgenomen uitsluiting of beperking is van toepassing tot zover toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

9.2.       Aansprakelijkheid Bevoegde Bestuurder

 

1.     Tenzij in geval van (i) grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, (ii) niet-naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, en (iii) met uitzondering van Artikel 9.2.2, is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot franchisebedrag bepaald in Artikel 9.2.4 van de Overeenkomst. De Gebruiker gaat ermee akkoord aansprakelijk te zijn voor schade, verlies en kosten voortvloeiend uit het niet naleven van de voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot:

·      alle verlies of schade veroorzaakt aan het Voertuig;

·      alle verlies of schade veroorzaakt aan accessoires of individuele auto-onderdelen;

·      alle uitgaven voor gerelateerde bijkomende zaken (zoals kosten voor wegslepen);

·      alle opgelegde boetes voor foutparkeren of verkeersovertredingen; en

·      vorderingen van derden.

 

2.     De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om Poppy of, al naar gelang het geval, haar verzekeringsmaatschappij volledig te vrijwaren en schadeloos (zijnde zonder de beperking vermeld in artikel 9.2.1) te stellen voor alle schade, verlies en kosten voortvloeiend uit:

·      het gebruik en het besturen van een Voertuig door een derde tijdens een Huurperiode aangevraagd via het Account van de Gebruiker;

·      een criminele of immorele handeling uitgevoerd door de Gebruiker of een andere niet naleving van de geldende verkeerswetten tijdens of door het gebruik van de Diensten of het Voertuig door de Gebruiker;

·      het niet naleven van de Gebruiker van Artikel 3 van deze Overeenkomst, of zijn/haar nalatigheid, grove nalatigheid en opzettelijke wangedrag.

 

3.     De Gebruiker verplicht zich ertoe mee te werken aan een onderzoek of beoordeling ten aanzien van schade, verlies of kosten voortvloeiend uit deze Overeenkomst en elk ongeval dat verband houdt met zijn of haar optreden.

 

4.     Niettegenstaande de voorwaarden van de Verzekeringsmaatschappij waarnaar wordt verwezen in Artikel 10.3 van de Overeenkomst, is het franchise bedrag beperkt tot 750 EUR voor materiële schade of 350 EUR indien de Bevoegde Bestuurder een bijkomend bedrag van 1 EUR als franchise verzaking heeft betaald in het begin van de Huurperiode.

 

10.                Verzekering

 

1.     Poppy verplicht zich ertoe te allen tijde een algemene aansprakelijkheidsverzekering en een schadeverzekering voor voertuigen af te sluiten met  een dekking van maximaal honderd miljoen (100.000.000,00) EUR voor schade aan eigendommen van derden en voor al het lichamelijk letsel van derden betreffende het gebruik van een Voertuig.

 

2.     Onverminderd een dergelijke verzekeringsdekking zal Poppy te allen tijde het recht hebben om kosten te vorderen van de Gebruiker en de Gebruiker moet Poppy of, al naar gelang het geval, de verzekeringsmaatschappij vrijwaren en schadeloos stellen overeenkomstig Artikel 9.2.

 

3.     De algemene voorwaarden van de Verzekeringsmaatschappij zijn hier beschikbaar.

 

11.                Afstandsverklaring van garanties

 

DE BEVOEGDE BESTUURDER NEEMT ELK VOERTUIG EN ALLE OPTIONELE ACCESSOIRES IN ONTVANGST "IN DE GEGEVEN STAAT" EN POPPY DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS STILZWIJGEND TEN AANZIEN VAN EEN VOERTUIG EN OPTIONELE ACCESSOIRES WAARONDER ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. POPPY GARANDEERT NIET HET GEBRUIK VAN EEN SPECIFIEK VOERTUIG OF DAT EEN SPECIFIEK VOERTUIG BESCHIKBAAR ZAL ZIJN VOOR GEBRUIK DOOR EEN BEVOEGDE BESTUURDER OP EEN SPECIFIEK TIJDSTIP EN KAN NAAR EIGEN OORDEEL OP ELK MOMENT EEN VOERTUIG BUITEN GEBRUIK NEMEN. HET VOORNOEMDE HEEFT GEEN EFFECT OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE GELDENDE WET. DIT ARTIKEL BLIJFT VAN KRACHT NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

 

12.                INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De Applicatie (in objectcode en broncodevorm), onderliggende modellen en algoritmes van de Applicatie, het Poppy-merk en -logo, waaronder alle rechten, titels en belangen (waaronder intellectuele eigendomsrechten), zullen te allen tijde enige en exclusieve eigendom blijven van Poppy en, indien van toepassing, zijn licentieverleners, en de Gebruiker zal geen rechten, titels of belangen (waaronder zonder beperking intellectuele eigendomsrechten) erin verwerven overeenkomstig deze Overeenkomst, met uitzondering voor de beperkte gebruikersrechten die uitdrukkelijk uit hoofde hiervan worden verleend. Dit laat onverlet dat als de Gebruiker de Applicatie aanpast of er afgeleide werken van maakt, Poppy eigenaar zal zijn van alle rechten, titels en belangen, waaronder intellectuele eigendomsrechten in en van dergelijke aanpassingen en afgeleide werken, en de Gebruiker wijst alle dergelijke rechten, titels en belangen in dergelijke aanpassingen en afgeleide werken kosteloos toe aan Poppy.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord: (1) geen kennisgevingen van intellectueel eigendom in de Applicatie te verwijderen; (2) de Applicatie niet te verkopen, over te dragen, te verhuren, te leasen, er toegang toe te verlenen of onder sublicentie uit te brengen aan een derde; (3) de Applicatie niet te veranderen of aan te passen; (4) de Applicatie niet te ontmantelen, er reverse engineering op toe te passen, uit elkaar te halen of te proberen de broncode te achterhalen; (5) geen afgeleide werken van de Applicatie te maken; en (6) het merk “Poppy” niet te gebruiken of te registreren.

 

13.                Looptijd en beëindiging

 

1.     Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Gebruiker en Poppy vanaf het moment dat de Aanvrager een Account heeft aangemaakt en een abonnement heeft genomen op de Applicatie. De Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht tot deze wordt beëindigd door een van de partijen overeenkomstig deze Overeenkomst.

 

2.     Elke partij kan deze Overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn van één (1) dag door middel van een kennisgeving via de Klantenservice van Poppy of via [email protected]

 

3.     Poppy heeft te allen tijde het recht om naar eigen oordeel onmiddellijk of tijdelijk een Account te deactiveren of op te schorten, of om de Overeenkomst onmiddellijk na kennisgeving via de Klantenservice van Poppy of via [email protected] te beëindigen indien een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt, of als Poppy goede redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden:

·      het rijbewijs van de gebruiker is ingevorderd, ingetrokken, opgeschort of beperkt of de Gebruiker is niet langer gerechtigd om een rijbewijs te hebben of te verkrijgen;

·      de gebruiker nalaat de Vergoedingen of andere verschuldigde bedragen te betalen krachtens deze Overeenkomst;

·      een derde een Voertuig gebruikt of exploiteert tijdens de Verhuurperiode aangevraagd via het Account van de Gebruiker;

·      de Gebruiker een criminele of immorele handeling uitvoert of de geldende verkeerswetten schendt tijdens of door het gebruik van de Diensten of het Voertuig of

·      de Gebruiker over het algemeen niet voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, ongeacht of dit komt door nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of anderszins.

 

4.     In geval van de-activering of opschorting van het Account of beëindiging van de Overeenkomst, zal de Gebruiker niet langer het recht hebben om de Applicatie, de Diensten en het Voertuig te gebruiken voor de duur van een dergelijke de-activering of opschorting, al naargelang het geval.

 

5.     Niettegenstaande het voornoemde zal elke beëindiging in geen geval resulteren in het plotseling tot stilstand laten komen van een Voertuig tijdens de Daadwerkelijke Rijtijd. Deactivering, opschorting of beëindiging zal plaatsvinden na het vergrendelen van het Voertuig en beëindiging van de Verhuurperiode overeenkomstig Artikel 4.4.

 

14.                Algemene bepalingen en jurisdictie

 

1.     Deze Overeenkomst (inclusief het Privacy- en Cookiebeleid) vormt de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen de Gebruiker en Poppy en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verstandhoudingen, zowel schriftelijk als mondeling ten aanzien van hetzelfde onderwerp dat nog steeds van kracht is tussen Poppy en de Gebruiker.

 

2.     De Gebruiker aanvaardt dat Poppy het recht heeft de Gebruiker via een pop-up te informeren over alle wijzigingen aan de Overeenkomst, hetgeen wordt onderschreven door de Gebruiker. Het gebruik van de Applicatie, de Diensten en het Voertuig door de Gebruiker na de ingangsdatum van een wijziging houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met een dergelijke wijziging.  De Gebruiker zal te allen tijde (bij niet akkoord gaan) het recht hebben om de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één (1) dag na kennisgeving overeenkomstig Artikel 13.2 van deze Overeenkomst.

 

3.     Indien een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is of strijdig met de geldende wet, dan zal een dergelijke bepaling automatisch worden beperkt of aangepast om deze geldig of uitvoerbaar te maken tot zover toegestaan volgens de geldende wet en zullen alle andere bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven.

 

4.     De originele versie van deze Overeenkomst is opgemaakt in het Engels. In geval van strijdigheden tussen de verschillende talen van de Overeenkomst zal de Engels versie gelden.

 

5.     Deze Overeenkomst valt onder en is opgesteld volgens de Belgische wet en de Partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlands sprekende afdeling van de rechtbanken van Brussel (Nederlandstalige afdeling).

 

15.                Vragen

 

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden van onze Overeenkomst of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen met Poppy.

 

16.                Algemeen

 

E-mailadres: [email protected]

 

Datum laatste revisie: 15/01/2018